Jak uzyskać ulgę na zakup urządzenia?

Podatnikom, którzy muszą kupić, zainstalować i stosować kasę fiskalną, przysługuje ulga na zakup takiego urządzenia. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnicy mogą odliczyć nawet 90% ceny zakupu urządzenia fiskalnego! órzy rozpoczynają rejestrację obrotów na urządzeniu fiskalnym mają możliwość skorzystania z ulgi na zakup każdej z kas rejestrujących (koszt netto), zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Wysokość ulgi może wynosić nawet 90% jednostkowej ceny zakupu (netto), nie więcej jednak niż 700 PLN za urządzenie.

Uwaga: Ulgą nie są objęte kasy nabywane w celu wymiany starych modeli na nowe oraz instalowane dodatkowo (nie zgłoszone z pierwszą fiskalizacją).

Jak uzyskać ulgę na zakup urządzenia

Aby skorzystać ze zwrotu należy:
1. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne zawiadomienie o instalowanych kasach (Druk: ), z podaniem ich ilości i adresów instalacji (należy wziąć pod uwagę wszystkie urządzenia, które chcemy zainstalować, również kasy rezerwowe).
2. Wykonać w terminie fiskalizację kasy.
3. W ciągu 7 dni od fiskalizacji złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego wypełniony formularz Zgłoszenie kasy przez podatnika (dołączany do każdego urządzenia ):
4. Przedstawić w Urzędzie Skarbowym oryginał faktury potwierdzającej nabycie kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności.
5. Rozliczyć wydatek w deklaracji podatkowej lub wystąpić o zwrot do Urzędu skarbowego


Kiedy i w jaki sposób podatnik otrzyma ulgę?

Płatnicy podatku VAT:
Ulgę z tytułu zakupu urządzenia fiskalnego możemy odliczyć w deklaracji VAT za miesiąc, w którym rozpoczęliśmy ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie mogą to zrobić w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia jest dowód zapłaty całej należności za urządzenie rejestrujące. Zasadą jest, że odliczenie w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu, kwartale) nie może być wyższe od kwoty różnicy między VAT należnym a naliczonym. Gdy VAT naliczony jest większy lub równy kwocie podatku należnego, możemy otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty ulgi. Z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości: Podatnicy nie będący płatnikami VAT:
Z ulgi na zakup urządzenia mogą także skorzystać przedsiębiorcy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od VAT oraz zwolnieni podmiotowo od tego podatku (ze względu na niewielkie obroty). W tym celu muszą złożyć Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej do Urzędu Skarbowego. Urząd przekazuje odpowiednią kwotę na rachunek bankowy podatnika w ciągu 25 dni od daty złożenia przez niego wniosku.Formularze do pobrania:
wstecz